1.2 Organisatie

In 2022 is de nieuwe besturingsfilosofie van de KSU vastgesteld. Met onze besturingsfilosofie maken we duidelijk op welke wijze de KSU is ingericht om de strategie te realiseren en welke doelgroepen en spelers daarbij belangrijk zijn.

Besturingsfilosofie

Wat bedoelen we hiermee?

 • Onze primaire aandacht gaat uit naar het kind.
 • De onderwijsprocessen zijn geconcentreerd rondom het kind, hierin hebben teams van professionals, schooldirecteur en ouders een primaire rol.
 • De ondersteunende, beleids- en verantwoordingsprocessen hiervoor worden uitgevoerd door schooldirecteur, staf en bestuur.
 • De schooldirecteuren en de staf zijn de verbindende schakel tussen de scholen en het bestuur.

Overlegstructuur/horizontale verantwoording

Met medewerkers voeren we continu de professionele dialoog in team- en/of bouwoverleg. Tijdens studiedagen werken we aan (onderwijs) ontwikkeling. Alle KSU-medewerkers zijn in september 2022 uitgenodigd voor een inspiratiemiddag over de voortgang van het strategisch plan Samen Leren Leven. Medewerkers nemen ook deel aan verschillende netwerken: iCoaches, schoolopleiders, intern begeleiders, interne contactpersonen, groep 8 leerkrachten, starters en starterscoaches.

Schooldirecteur en bestuur ontmoeten elkaar periodiek in de integrale besturings- en verantwoordingscyclus. In 2022 is er gestart met een directeurenoverleg in nieuwe vorm. Dit overleg vindt tien keer per jaar plaats en wordt voorbereid door een voorbereidingsgroep van directeuren. Op de agenda staan onderwerpen met betrekking tot onderwijs- en organisatieontwikkeling centraal. Het directeurenoverleg brengt advies uit over voorgenomen bestuursbesluiten en laat zich adviseren door commissies. Deze beleidsontwikkelende commissies zijn in 2022 ingesteld. Er zijn commissies op de volgende beleidsterreinen: onderwijs & kwaliteit, strategisch personeelsbeleid, onderwijs & ICT, huisvesting en financiën & beheer. De commissies worden gevormd door een aantal schooldirecteuren, aangevuld met medewerkers van het stafbureau. De commissies werken volgens een opdracht en werkagenda die jaarlijks wordt bijgesteld. Daarnaast waren er in 2022 3 studiedagen en 1 studie tweedaagse, die vooral gericht waren op ontwikkelingen ten aanzien van het strategisch plan van de KSU.

Zes keer per jaar vindt overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. Dit zijn vier reguliere vergaderingen volgens een jaarplanning en twee themabijeenkomsten, waarin een strategisch onderwerp centraal staat. De Raad van Toezicht overlegt daarnaast twee keer per jaar met de GMR. Eén keer zonder de bestuurder en één keer in aanwezigheid van de bestuurder. Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt dat in de vergadering erop wordt vastgesteld. De Raad van Toezicht probeert, waar mogelijk, alle scholen eenmaal per jaar te bezoeken.

Vier keer per jaar vindt overleg plaats tussen de bestuurder en de GMR. De vergaderingen vinden plaats volgens een jaarplanning. Na de zomervakantie 2022 is gestart met een nieuwe werkwijze waarbij een driedeling wordt gemaakt in de vergadertijd:

 1. vooroverleg GMR zonder bestuur
 2. overlegvergadering met bestuur
 3. besluitvorming (advies/instemming) zonder bestuur.

Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de GMR en de voorzitters van alle MR’en. Daarnaast zijn alle GMR-leden contactpersoon voor een aantal scholen en sluiten zij ten minste één keer per jaar aan bij een MR-overleg van de betreffende scholen.

Lees meer

De juridische structuur van de organisatie is de stichtingsvorm. De KSU, gestart op 12 augustus 1938 (Rooms Katholieke Scholenstichting Hoograven), draagt sinds de statutenwijziging van 21 december 1979 de naam Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU).

 

Ze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 41177625.

 

In de statuten zijn onder andere vastgelegd de grondslagen, het doel van de KSU, en de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

 

Op 28 december 1989 is de Stichting Beheersfonds KSU opgericht om de doelstelling van de KSU te bevorderen. Dit doet het Beheersfonds onder meer door het zelfstandig beheren en beleggen van vermogen en het verwerven van roerende en onroerende goederen conform het treasurybeleid van de KSU. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Beheersfonds KSU zijn dezelfde als die van de KSU.

Elke KSU-school heeft één of twee interne contactpersonen (in totaal 38 personen), die het eerste aanspreekpunt zijn bij klachten, zorgen of problemen van leerlingen, leerkrachten en ouders.

 

In 2022 zijn er 63 meldingen geweest (in 2021: 49), waarvan 57% door leerlingen. De meeste meldingen hadden betrekking op pesten. Verder ook meerdere meldingen op: intimidatie/verbale agressie, schoolorganisatie, pedagogischdidactisch handelen en de thuissituatie.

 

Als externe vertrouwenspersonen functioneerden gedurende het eerste half jaar van 2022 Jeroen Meijboom en Els Rietveld. Na de zomervakantie zijn zij vervangen door Sonja Deutz en Angela Groen. De externe vertrouwenspersonen zijn in 2022 26 keer benaderd door ouders of medewerkers van een school. Het ging in totaal om 13 verschillende casussen. Het betrof casussen waarin de externe vertrouwenspersonen ouders, interne vertrouwenspersonen, leerkrachten, intern begeleiders en directie bijstond.

 

De externe vertrouwenspersonen verzorgden in het afgelopen jaar voor de interne contactpersonen twee netwerkbijeenkomsten. Netwerkbijeenkomsten fungeren als gelegenheid om ervaringen op het gebied van klachten en meldingen van machtsmisbruik te bespreken (of de preventie ervan) en om interne vertrouwenspersonen te informeren over actuele ontwikkelingen. De bijeenkomsten werken deskundigheidsbevorderend.

Functiescheiding

Sinds 31 december 2007 bestaat de governancestructuur van de KSU uit een two-tier board met een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht. Het eenhoofdige College van Bestuur bestuurt de organisatie en een Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

 

Ontwikkelingen Governance

In 2022 is gestart met het opstellen van een managementstatuut in lijn met de nieuwe besturingsfilosofie van de organisatie. Op basis van het medezeggenschapsstatuut is het format medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement voor de MR’en op de scholen geactualiseerd. 

 

Code Goed Bestuur

Het bestuur handelt conform de Code Goed Bestuur PO. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Deze basisprincipes zijn ook terug te vinden in het Strategisch Plan Samen Leren Leven. In 2022 is het interne proces om te komen tot het Jaarverslag 2021 herzien en is het Jaarverslag 2021 actief gepubliceerd.

Verbonden partijen

Met vele partijen en organisaties vormen we een partnernetwerk en staan we midden in de samenleving:

Binnen de KSU werken we nauw samen in de driehoek kind – ouder – school. Communicatie met ouders/verzorgers gaat op verschillende manieren: via gesprekken, inloop- en informatiemomenten, ouderavonden, actuele schoolwebsites, nieuwsbrieven en via social schools. Daarnaast zijn ouders/verzorgers georganiseerd in medezeggenschaps- en ouderraden/commissies.
Ouders / verzorgers
In het kader van de brede ontwikkeling van kinderen onderhouden wij contacten met verschillende maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, natuur- en cultuurorganisaties, bedrijven en vrijwilligersorganisaties. In 2022 is de samenwerking met SpringLab, Sport Utrecht en Taal doet Meer geïntensiveerd.
Partners in de stad/wijk
Kinderopvangorganisaties zijn belangrijke partners van de KSU waar het gaat om de voor-, tussen- en naschoolse opvang van kinderen. Met een aantal kinderopvang­organisaties werkt de KSU samen in het verzorgen van voorschoolse educatie. Ook ten aanzien van de personeelstekorten in zowel de kinderopvang als het onderwijs wordt steeds meer de samenwerking gezocht.
Kinderopvang
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. De KSU werkt met de andere Utrechtse besturen samen binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO om ervoor te zorgen dat er een passende plek is voor alle leerlingen in Utrecht.
Samenwerkingsverband Utrecht PO
De KSU werkt met de gemeente Utrecht samen om de belangrijkste uitdagingen in het onderwijs het hoofd te bieden. De Utrechtse onderwijsagenda (UOA) 2019-2022 is hiervoor het kader. Daarnaast wordt samengewerkt op gebieden als leerplicht, cultuureducatie en huisvesting.
Gemeente Utrecht
De KSU werkt samen met Utrechtse collegabesturen om het best mogelijke onderwijs te realiseren voor onze leerlingen. Bijvoorbeeld als het gaat om aanmeldbeleid, kansengelijkheid en de arbeidsmarkt. De KSU zoekt actief de samenwerking met andere Utrechtse schoolbesturen daar waar het gaat om het verbeteren van doelmatigheid en het bieden van kwalitatief goed onderwijs.
Partnerschap Utrechtse Schoolbesturen

In het kader van het terugdringen van het lerarentekort levert de KSU een actieve bijdrage aan de stedelijke samenwerking Utrecht Leert. De KSU is onder deze vlag penvoerder van de subsidieregeling zijinstroom PO G5 Utrecht. Deze subsidie is bedoeld om de opleiding en begeleiding van zij-instromers te verbeteren en zodoende meer leerkrachten aan te trekken voor het basisonderwijs. Het doel is dat alle deelnemende besturen met deze regeling 45 extra zij-instromers kunnen opleiden. Daarnaast trekt de KSU samen op met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Buitenboordmotor in het kader van het lerarentekort.

Utrecht Leert
De KSU werkt samen met de Marnix Academie en de Hogeschool Utrecht Pabo aan het opleiden en blijvend professionaliseren van (aankomend) personeel. Vrijwel alle KSU-scholen zijn erkend opleidingsschool. Ook wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht (onder meer via de ALPO en WOU GO), het MBO en ROC Utrecht (bijvoorbeeld voor het opleiden van onderwijsassistenten).
Opleidingen
Met de start van Agora HUB030 in augustus 2022 heeft de samenwerking met de vereniging Agora Onderwijs verder vorm gekregen.
Vereniging Agora Onderwijs

College van Bestuur

Nevenfuncties:

 • Commissaris Sportbedrijf Arnhem
 • Voorzitter auditcommissie Samenwerkingsverband Utrecht PO
Tjeerd de Jong
Voorzitter College van Bestuur

Samenstelling en zittingsduur

Als de GMR op volle sterkte is, bestaat deze uit tien personen. De zittingsduur is vier jaar en na deze vier jaar kan een GMR-lid worden herkozen voor een tweede periode van vier jaar.

Oudergeleding:

 • Marc van Rossum, voorzitter (uitgetreden per 1-8-2022)
 • Fabian Engels
 • Jasper Rijnders
 • Niels Caro

Personeelsgeleding:

 • Anita de Kruijff
 • Digna Verhagen
 • Ilse van Breukelen
 • Jasper Bawa
 • Maud Oude Lenferink

De secretarisfunctie wordt ingevuld door de bestuurssecretaris van de KSU.

Voor de zomervakantie van 2022 hebben we afscheid genomen van Marc van Rossum, voorzitter van de GMR. De voorzittersrol is overgenomen door Ilse van Breukelen, Jasper Rijnders is vicevoorzitter geworden. Daarnaast zijn ook personeelsleden Anita de Kruijff en Jasper Bawa uitgetreden.

 

Verslag GMR

Raad van Toezicht

In 2022 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt gewijzigd: Vanwege het reglementair aftreden van Jack van Lent is per 1 september 2022 op voordracht van de GMR Marc van Rossum benoemd als nieuw lid van de RvT voor een periode van vier jaar. Peter Lamers heeft zijn rol als vicevoorzitter overgedragen aan Hester Stubbé, die tevens lid is geworden van de remuneratiecommissie.

Voormalig directeur Gezondheidszorg, Ambachten, Laboratoriumtechniek en Optiek, ROC Zadkine.


Nevenfunctie:

 • voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zorgcontact, een thuiszorgorganisatie op
  de Zuid-Hollandse eilanden
Annette van den Berg-Ram
Voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie (gepensioneerd)

Hoofd Slachtofferhulp Academie bij Slachtofferhulp Nederland.

Hester Stubbé-Alberts
Vicevoorzitter Raad van Toezicht en lid van de remuneratiecommissie en commissie kwaliteit & innovatie

Bestuursvoorzitter Stichting Scholengroep Spinoza.

Nevenfuncties:

 • lid Raad van Toezicht Laurens Zorg te Rotterdam
 • lid Raad van Toezicht Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO) te Vlaardingen
 • bestuurslid Sint Laurensfonds te Rotterdam
 • bestuursvoorzitter Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zuid-Holland West
Peters Lamers
Lid Raad van Toezicht en lid van de remuneratiecommissie en auditcommissie

Rector-bestuurder Schoonhovens College

Sandra Niemijer-ten Vaarwerk
Lid Raad van Toezicht en commissie kwaliteit & innovatie

Manager Risk Control Wonen Rabobank

Marc van Rossum
Lid Raad van Toezicht en auditcommissie

Honorering

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht sluit aan bij de landelijke adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang (VTOI-NVTK) en past binnen de Wet normering topinkomens. De vastgestelde vergoedingen passen binnen de gehanteerde grenzen van de wet en de richtlijnen van de VTOI-NVTK en bedragen voor de voorzitter Raad van Toezicht € 10.000 en voor de leden Raad van Toezicht € 6.750 per jaar.

Verslag RvT

Verbonden partijen

Binnen de KSU werken we nauw samen in de driehoek kind – ouder – school. Communicatie met ouders/verzorgers gaat op verschillende manieren: via gesprekken, inloop, ouderavonden, informatiemomenten, actuele schoolwebsites nieuwsbrieven en via social schools. Daarnaast zijn ouders/verzorgers georganiseerd in medezeggenschaps- en ouderraden/commissies. In 2021 heeft een oudertevredenheidsmeting plaatsgevonden. In 2022 willen wij een start maken met het ontwikkelen van beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid met als resultaat dat de driehoek kind-ouder-school een nadrukkelijkere plek krijgt en wij de verbinding met de wereld waarin wij spelen en leven nog beter tot stand te brengen.

Ouders / verzorgers

In het kader van de brede ontwikkeling van kinderen onderhouden wij contacten met verschillende maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, natuur- en cultuurorganisaties, bedrijven en vrijwilligersorganisaties. In 2021 is de KSU de samenwerking aangegaan met SpringLab, Sport Utrecht en Taal doet Meer. De samenwerking met Stichting Leergaloos is geïntensiveerd.

Partners in de stad / wijk

Kinderopvangorganisaties zijn belangrijke partners van de KSU waar het gaat om de voor-, tussen- en naschoolse opvang van kinderen. In 2021 zijn kinderopvangorganisaties Ludens en KMN Kind & Co gefuseerd. Dit betekent dat de KSU vanaf 2021 te maken heeft met één samenwerkingspartner. Met een aantal kinderopvangorganisaties werkt de KSU samen in het verzorgen van voorschoolse educatie. Daarnaast zien wij een trend in de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC).

Kinderopvang

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. De KSU werkt met de andere Utrechtse besturen samen binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO om ervoor te zorgen dat er een passende plek is voor alle leerlingen in Utrecht. In 2021 is gewerkt aan de verandering van de rechtsvorm van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat het samenwerkingsverband per 1 januari 2022 een vereniging is in plaats van een stichting.

Samenwerkingsverband Utrecht PO

De KSU werkt samen met de gemeente Utrecht om de belangrijkste uitdagingen in het onderwijs het hoofd te bieden. De Utrechtse onderwijsagenda (UOA) 2019-2022 is hiervoor het kader. Daarnaast wordt samengewerkt op gebieden als leerplicht, cultuureducatie en huisvesting.

In 2021:

 • heeft de gemeente als belangrijke externe stakeholder meegedacht in de totstandkoming van het strategisch plan van de KSU;
 • participeert de gemeente in een onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve onderwijsbehoeften in de stad Utrecht dat op initiatief van de KSU wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KBA;
 • heeft de gemeente het initiatief van de KSU om 0-18 onderwijs / Agora te ontwikkelen in Utrecht omarmd en hiervoor een aanbevelingsbrief geschreven naar het ministerie OCW;
 • heeft de gemeente ondersteund en gezorgd voor het loket en de infrastructuur in het nieuwe aanmeldbeleid.
Gemeente Utrecht

De KSU werkt samen met Utrechtse collega-besturen om het best mogelijke onderwijs te realiseren voor onze leerlingen. Bijvoorbeeld als het gaat om aanmeldbeleid, kansengelijkheid en de arbeidsmarkt. De KSU zoekt actief de samenwerking met andere Utrechtse schoolbesturen daar waar het gaat om het verbeteren van doelmatigheid en het bieden van kwalitatief goed onderwijs.

Partnerschap Utrechtse Schoolbesturen

In het kader van het terugdringen van lerarentekort levert de KSU een actieve bijdrage aan de stedelijke samenwerking Utrecht Leert. De KSU is onder deze vlag penvoerder van de subsidieregeling zij- instroom PO G5 Utrecht. Deze subsidie is bedoeld om de opleiding en begeleiding van zij-instromers te verbeteren en zodoende meer leerkrachten aan te trekken voor het basisonderwijs. Het doel is dat alle deelnemende besturen met deze regeling gezamenlijk 45 extra zij-instromers kunnen opleiden.

Utrecht Leert

De KSU werkt samen met de Marnix Academie en de Hogeschool Utrecht Pabo aan het opleiden en blijvend professionaliseren van (aankomend) personeel. Vrijwel alle KSU-scholen zijn erkend opleidingsschool. Ook wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht (onder meer via de ALPO en WOU GO).

Opleidingen

Om de ambitie 0-18 onderwijs te realiseren is de KSU in 2021 lid geworden van de Vereniging Agora Onderwijs. Deze samenwerking zal de komende jaren verder vorm krijgen.

Vereniging Agora Onderwijs

Scholen

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) telt 25 basisscholen en verzorgt divers onderwijs in vrijwel elke wijk in Utrecht. Onze scholen hebben een breed palet aan onderwijsconcepten waaronder Montessori, Dalton en High Performing Schools. Er zijn scholen met aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen en vroeg vreemde-taalonderwijs (vvto). De KSU telt twee scholen voor speciaal basisonderwijs.