1.2 Organisatie

In 2021 heeft de KSU een organisatieverandering ingezet die de ambities uit het strategisch plan moet ondersteunen. Hierbij past een besturingsfilosofie die de staf dichter bij de scholen brengt, om daar waar het nodig is de ondersteuning en expertise te kunnen leveren aan de teams van professionals op onze scholen. Deze nieuwe besturingsfilosofie vraagt om een herpositionering van de staf en het management team. Het doel is om de besturingsfilosofie en aangescherpte organisatiestructuur van de KSU in 2022 vast te stellen.

Overlegstructuur/horizontale verantwoording

Met medewerkers voeren we continu de professionele dialoog in team- en/of bouwoverleg. Tijdens studiedagen werken we aan  (onderwijs)ontwikkeling. Onze ambitie is om het medewerkerstevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2021, elke twee jaar te herhalen.

 

Alle KSU-medewerkers zijn uitgenodigd om via een digitaal platform feedback te geven op het nieuwe strategisch plan. Ook hebben alle medewerkers eind 2021 het magazine LEF ontvangen, een magazine over het strategisch plan met bijdragen van medewerkers uit de organisatie. Medewerkers van de KSU nemen deel aan verschillende netwerken: iCoaches, schoolopleiders, intern begeleiders, interne contactpersonen, groep 8 leerkrachten, starters en starterscoaches.

 

Zes keer per jaar vindt overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. Dit zijn vier reguliere vergaderingen volgens een jaarplanning en twee themabijeenkomsten, waarin een strategisch onderwerp centraal staat. De Raad van Toezicht overlegt daarnaast twee keer per jaar met de GMR. Eén keer zonder de bestuurder en één keer in aanwezigheid van de bestuurder. Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt dat in de vergaderingen erop wordt vastgesteld. De Raad van Toezicht probeert, waar mogelijk, alle scholen eenmaal per jaar te bezoeken.

 

Vijf keer per jaar vindt overleg plaats tussen de bestuurder en de GMR. Daarnaast overlegt de GMR vijf keer per jaar zonder de bestuurder. De vergaderingen vinden plaats volgens een jaarplanning. Eén keer per jaar vindt overleg plaats tussen de voorzitters van alle (G)MR’en. Daarnaast zijn alle leden contactpersoon voor een aantal scholen en sluiten zij ten minste één keer per jaar aan bij een MR-overleg van de betreffende scholen.

 

Acht keer per jaar is er een schooldirecteuren- overleg, waarin op basis van behoefte onderwerpen met betrekking tot onderwijs- en organisatieontwikkeling centraal staan. Daarnaast waren in 2021 vijf studiedagen die vooral gericht waren op de ontwikkeling van het nieuwe strategisch plan van de KSU.

Lees meer

Vooruitblik 2022

De nieuwe besturingsfilosofie brengt ook een andere werk- en overlegstructuur met zich mee. In deze structuur krijgen schooldirecteuren een prominentere positie ten aanzien van beleidsontwikkeling voor de KSU als geheel. Daarnaast is de ambitie om medewerkers actief te betrekken in werk- en projectgroepen binnen de programmalijnen van het Strategisch Plan Samen Leren Leven. Ook zal met de staf één keer in de zes weken overleg worden ingepland met als centraal thema de realisatie van het Strategisch Plan.

De juridische structuur van de organisatie is de stichtingsvorm. De KSU, gestart op 12 augustus 1938 (Rooms Katholieke Scholenstichting Hoograven), draagt sinds de statutenwijziging van 21 december 1979 de naam Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU).

 

Ze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 41177625.

 

In de statuten zijn onder andere vastgelegd de grondslagen, het doel van de KSU, en de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Op 28 december 1989 is de Stichting Beheersfonds KSU opgericht om de doelstelling van de KSU te bevorderen. Dit doet het Beheersfonds onder meer door het zelfstandig beheren en beleggen van vermogen en het verwerven van roerende en onroerende goederen conform het treasurybeleid van de KSU. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Beheersfonds KSU zijn dezelfde als die van de KSU.

Het aantal meldingen blijft ook dit jaar weer relatief laag. Ondanks de beperkingen in communicatiemogelijkheden vanwege Covid-19 lijken de zorgen rond sociale veiligheid en ongewenst gedrag voldoende geventileerd te worden en op de juiste plek te belanden. Elke school heeft één of twee interne contactpersonen, die het eerste aanspreekpunt zijn bij klachten, zorgen of problemen van leerlingen, leerkrachten en ouders. De interne contactpersonen zijn bij 49 casussen actief geweest (in 2020: 43). Meldingen van ouders, leerlingen en medewerkers zijn gelijkelijk verdeeld.

Els Rietveld en Jeroen Meijboom waren externe vertrouwenspersonen voor de KSU in 2021. Zij zijn actief betrokken geweest bij 5 klachten en/of meldingen (in 2020: 3). Deels telefonisch en via e-mail, deels via (meerdere) gesprekken op locatie. Daarnaast fungeerden zij voor alle interne vertrouwenspersonen als (telefonische) helpdesk en sparringpartner. 

Sinds 31 december 2007 bestaat de governancestructuur van de KSU uit een two-tier board met een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht. Het eenhoofdige College van Bestuur bestuurt de organisatie en een Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

 

Het bestuur handelt conform de Code Goed Bestuur PO. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Deze basisprincipes zijn ook terug te vinden in het nieuwe Strategisch Plan Samen Leren Leven.

 

De Code Goed Bestuur PO schrijft voor dat de organisatie een integriteitscode publiceert. In 2021 is de integriteitscode van de KSU geactualiseerd en op de website gepubliceerd. Met de GMR is afgesproken om periodiek met medewerkers in de organisatie het gesprek te voeren over integer, professioneel en ethisch verantwoord handelen, en de uitkomsten van dit gesprek waar nodig te verwerken in de integriteitscode.

 

Met de beoogde uitbreiding van VO-scholen naast PO-scholen is veel energie gestoken in de statutenwijziging van de KSU en de Beheersstichting KSU. Hierbij is de wijziging van WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) direct meegenomen. Na goedkeuring door de Raad van Toezicht zijn de gewijzigde statuten op de KSU-website gepubliceerd.

 

Resultaten 2021:

    Actualisering en publicatie van de integriteitscode KSU.

    Realisatie statutenwijziging KSU en Beheersstichting KSU.

    Realisatie aanpassing medezeggenschapsstatuut en -reglementen GMR.

Verbonden partijen

Binnen de KSU werken we nauw samen in de driehoek kind – ouder – school. Communicatie met ouders/verzorgers gaat op verschillende manieren: via gesprekken, inloop, ouderavonden, informatiemomenten, actuele schoolwebsites nieuwsbrieven en via social schools. Daarnaast zijn ouders/verzorgers georganiseerd in medezeggenschaps- en ouderraden/commissies. In 2021 heeft een oudertevredenheidsmeting plaatsgevonden. In 2022 willen wij een start maken met het ontwikkelen van beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid met als resultaat dat de driehoek kind-ouder-school een nadrukkelijkere plek krijgt en wij de verbinding met de wereld waarin wij spelen en leven nog beter tot stand te brengen.

Ouders / verzorgers

In het kader van de brede ontwikkeling van kinderen onderhouden wij contacten met verschillende maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, natuur- en cultuurorganisaties, bedrijven en vrijwilligersorganisaties. In 2021 is de KSU de samenwerking aangegaan met SpringLab, Sport Utrecht en Taal doet Meer. De samenwerking met Stichting Leergaloos is geïntensiveerd.

Partners in de stad / wijk

Kinderopvangorganisaties zijn belangrijke partners van de KSU waar het gaat om de voor-, tussen- en naschoolse opvang van kinderen. In 2021 zijn kinderopvangorganisaties Ludens en Kind & Co gefuseerd. Dit betekent dat de KSU vanaf 2021 te maken heeft met één samenwerkingspartner. Met een aantal kinderopvangorganisaties werkt de KSU samen in het verzorgen van voorschoolse educatie. Daarnaast zien wij een trend in de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC).

Kinderopvang

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. De KSU werkt met de andere Utrechtse besturen samen binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO om ervoor te zorgen dat er een passende plek is voor alle leerlingen in Utrecht. In 2021 is gewerkt aan de verandering van de rechtsvorm van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat het samenwerkingsverband per 1 januari 2022 een vereniging is in plaats van een stichting.

Samenwerkingsverband Utrecht PO

De KSU werkt samen met de gemeente Utrecht om de belangrijkste uitdagingen in het onderwijs het hoofd te bieden. De Utrechtse onderwijsagenda (UOA) 2019-2022 is hiervoor het kader. Daarnaast wordt samengewerkt op gebieden als leerplicht, cultuureducatie en huisvesting.

In 2021:

 • heeft de gemeente als belangrijke externe stakeholder meegedacht in de totstandkoming van het strategisch plan van de KSU;
 • participeert de gemeente in een onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve onderwijsbehoeften in de stad Utrecht dat op initiatief van de KSU wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KBA;
 • heeft de gemeente het initiatief van de KSU om 0-18 onderwijs / Agora te ontwikkelen in Utrecht omarmd en hiervoor een aanbevelingsbrief geschreven naar het ministerie OCW;
 • heeft de gemeente ondersteund en gezorgd voor het loket en de infrastructuur in het nieuwe aanmeldbeleid.
Gemeente Utrecht

De KSU werkt samen met Utrechtse collega-besturen om het best mogelijke onderwijs te realiseren voor onze leerlingen. Bijvoorbeeld als het gaat om aanmeldbeleid, kansengelijkheid en de arbeidsmarkt. De KSU zoekt actief de samenwerking met andere Utrechtse schoolbesturen daar waar het gaat om het verbeteren van doelmatigheid en het bieden van kwalitatief goed onderwijs.

Partnerschap Utrechtse Schoolbesturen

In het kader van het terugdringen van lerarentekort levert de KSU een actieve bijdrage aan de stedelijke samenwerking Utrecht Leert. De KSU is onder deze vlag penvoerder van de subsidieregeling zij- instroom PO G5 Utrecht. Deze subsidie is bedoeld om de opleiding en begeleiding van zij-instromers te verbeteren en zodoende meer leerkrachten aan te trekken voor het basisonderwijs. Het doel is dat alle deelnemende besturen met deze regeling gezamenlijk 45 extra zij-instromers kunnen opleiden.

Utrecht Leert

De KSU werkt samen met de Marnix Academie en de Hogeschool Utrecht Pabo aan het opleiden en blijvend professionaliseren van (aankomend) personeel. Vrijwel alle KSU-scholen zijn erkend opleidingsschool. Ook wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht (onder meer via de ALPO en WOU GO).

Opleidingen

Om de ambitie 0-18 onderwijs te realiseren is de KSU in 2021 lid geworden van de Vereniging Agora Onderwijs. Deze samenwerking zal de komende jaren verder vorm krijgen.

Vereniging Agora Onderwijs

College van Bestuur

Nevenfuncties:

 • Commissaris Sportbedrijf Arnhem
 • Voorzitter auditcommissie Samenwerkingsverband Utrecht PO
Tjeerd de Jong
Voorzitter College van Bestuur

Samenstelling GMR

Op 1 januari 2021 waren de volgende acht personen lid van de GMR:

 • Marc van Rossum, voorzitter (ouder)
 • Marieke van Denderen (personeelslid)
 • Jasper Bawa (personeelslid)
 • Anita de Kruijff (personeelslid)
 • Digna Verhagen (personeelslid)
 • Maud Oude Lenferink (personeelslid)
 • Gerhard van de Bunt (ouder)
 • Michel Spruijt (ouder)

In de loop van 2021 zijn Marieke van Denderen, Gerhard van de Bunt en Michel Spruijt uitgetreden.

 • Ilse van Breukelen (personeel)
 • Niels Caro (ouder)
 • Fabian Engels (ouder)
 • Jasper Rijnders (ouder)

zijn in 2021 lid geworden van de GMR. Hiermee is de personeelsgeleding van de GMR (5 leden) compleet en was er nog een vacature binnen de oudergeleding.

Verslag GMR

Meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die alle scholen van de KSU aangaan. Vijf ouders en vijf personeelsleden vormen samen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en behartigen de belangen van alle 24 KSU-scholen. De voorzitter van de GMR is Marc van Rossum (oudergeleding), de secretarisfunctie wordt momenteel ingevuld door de bestuurssecretarissen. Download het verslag hieronder.

Raad van Toezicht

Voormalig directeur Gezondheidszorg, Ambachten, Laboratoriumtechniek en Optiek, ROC Zadkine.

 

Nevenfunctie: voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zorgcontact, een thuiszorgorganisatie op de Zuid Hollandse eilanden.

Annette van den Berg-Ram
Voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie (gepensioneerd)

Bestuursvoorzitter Stichting Scholengroep Spinoza.

 

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Laurens Zorg te Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO) te Vlaardingen
 • Bestuurslid Sint Laurensfonds te Rotterdam
 • Bestuursvoorzitter Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zuid-Holland West
Peter Lamers
Vicevoorzitter RvT en lid van de remuneratiecommissie en auditcommissie

Directeur/eigenaar van Digidoc BV in Nuenen

Jack van Lent
Lid RvT en auditcommissie

Hoofd Slachtofferhulp Academie bij Slachtofferhulp Nederland

Hester Stubbé
Lid RvT en commissie kwaliteit & innovatie

Rector Cartesius Lyceum Amsterdam

Sandra Niemeijer-ten Vaarwerk
Lid RvT en commissie kwaliteit & innovatie

Verslag RvT

Toezien op de strategie en het gevoerde beleid. Dat is een van de taken van de Raad van Toezicht (RvT). Elke periode van vier jaar kijken we opnieuw naar waar de KSU staat en waar de organisatie naar toe wil. Het College van Bestuur heeft de RvT vanaf het begin actief betrokken bij de totstandkoming van het strategisch plan 2021 – 2025 en is tevreden over het proces en het resultaat. Download het verslag hieronder.

Scholen

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) telt 24 basisscholen en verzorgt divers onderwijs in vrijwel elke wijk in Utrecht. Onze scholen hebben een breed palet aan onderwijsconcepten waaronder Montessori, Dalton en High Performing Schools. Er zijn scholen met aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen en vroeg vreemde-taalonderwijs (vvto). De KSU telt twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Kortom, we hebben ervaring in en toewijding aan vele soorten basisonderwijs in Utrecht.

Verbonden partijen

Binnen de KSU werken we nauw samen in de driehoek kind – ouder – school. Communicatie met ouders/verzorgers gaat op verschillende manieren: via gesprekken, inloop, ouderavonden, informatiemomenten, actuele schoolwebsites nieuwsbrieven en via social schools. Daarnaast zijn ouders/verzorgers georganiseerd in medezeggenschaps- en ouderraden/commissies. In 2021 heeft een oudertevredenheidsmeting plaatsgevonden. In 2022 willen wij een start maken met het ontwikkelen van beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid met als resultaat dat de driehoek kind-ouder-school een nadrukkelijkere plek krijgt en wij de verbinding met de wereld waarin wij spelen en leven nog beter tot stand te brengen.

Ouders / verzorgers

In het kader van de brede ontwikkeling van kinderen onderhouden wij contacten met verschillende maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, natuur- en cultuurorganisaties, bedrijven en vrijwilligersorganisaties. In 2021 is de KSU de samenwerking aangegaan met SpringLab, Sport Utrecht en Taal doet Meer. De samenwerking met Stichting Leergaloos is geïntensiveerd.

Partners in de stad / wijk

Kinderopvangorganisaties zijn belangrijke partners van de KSU waar het gaat om de voor-, tussen- en naschoolse opvang van kinderen. In 2021 zijn kinderopvangorganisaties Ludens en KMN Kind & Co gefuseerd. Dit betekent dat de KSU vanaf 2021 te maken heeft met één samenwerkingspartner. Met een aantal kinderopvangorganisaties werkt de KSU samen in het verzorgen van voorschoolse educatie. Daarnaast zien wij een trend in de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC).

Kinderopvang

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. De KSU werkt met de andere Utrechtse besturen samen binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO om ervoor te zorgen dat er een passende plek is voor alle leerlingen in Utrecht. In 2021 is gewerkt aan de verandering van de rechtsvorm van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat het samenwerkingsverband per 1 januari 2022 een vereniging is in plaats van een stichting.

Samenwerkingsverband Utrecht PO

De KSU werkt samen met de gemeente Utrecht om de belangrijkste uitdagingen in het onderwijs het hoofd te bieden. De Utrechtse onderwijsagenda (UOA) 2019-2022 is hiervoor het kader. Daarnaast wordt samengewerkt op gebieden als leerplicht, cultuureducatie en huisvesting.

In 2021:

 • heeft de gemeente als belangrijke externe stakeholder meegedacht in de totstandkoming van het strategisch plan van de KSU;
 • participeert de gemeente in een onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve onderwijsbehoeften in de stad Utrecht dat op initiatief van de KSU wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KBA;
 • heeft de gemeente het initiatief van de KSU om 0-18 onderwijs / Agora te ontwikkelen in Utrecht omarmd en hiervoor een aanbevelingsbrief geschreven naar het ministerie OCW;
 • heeft de gemeente ondersteund en gezorgd voor het loket en de infrastructuur in het nieuwe aanmeldbeleid.
Gemeente Utrecht

De KSU werkt samen met Utrechtse collega-besturen om het best mogelijke onderwijs te realiseren voor onze leerlingen. Bijvoorbeeld als het gaat om aanmeldbeleid, kansengelijkheid en de arbeidsmarkt. De KSU zoekt actief de samenwerking met andere Utrechtse schoolbesturen daar waar het gaat om het verbeteren van doelmatigheid en het bieden van kwalitatief goed onderwijs.

Partnerschap Utrechtse Schoolbesturen

In het kader van het terugdringen van lerarentekort levert de KSU een actieve bijdrage aan de stedelijke samenwerking Utrecht Leert. De KSU is onder deze vlag penvoerder van de subsidieregeling zij- instroom PO G5 Utrecht. Deze subsidie is bedoeld om de opleiding en begeleiding van zij-instromers te verbeteren en zodoende meer leerkrachten aan te trekken voor het basisonderwijs. Het doel is dat alle deelnemende besturen met deze regeling gezamenlijk 45 extra zij-instromers kunnen opleiden.

Utrecht Leert

De KSU werkt samen met de Marnix Academie en de Hogeschool Utrecht Pabo aan het opleiden en blijvend professionaliseren van (aankomend) personeel. Vrijwel alle KSU-scholen zijn erkend opleidingsschool. Ook wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht (onder meer via de ALPO en WOU GO).

Opleidingen

Om de ambitie 0-18 onderwijs te realiseren is de KSU in 2021 lid geworden van de Vereniging Agora Onderwijs. Deze samenwerking zal de komende jaren verder vorm krijgen.

Vereniging Agora Onderwijs