2.3 Programma management & innovatie

Het nieuwe strategisch plan Samen Leren Leven bepaalt niet alleen de koers van de KSU, maar geeft ook nieuwe energie. De veranderkracht en flexibiliteit van de medewerkers op scholen en kantoor was in 2021 goed zichtbaar. De vertaling van het strategisch plan in schoolplannen en programmamanagement moet daarnaast ook ondersteunen in het realiseren van onze ambities.

In vijf programmalijnen die allen gericht zijn op onderwijsverbetering en/of organisatieontwikkeling, zijn projecten met hetzelfde doel gebundeld:

“De school staat in verbinding met de maatschappij en de directe omgeving. Het is een ontmoetingsplaats waar kinderen kunnen (op)groeien.”
Karin Frinsel, Directeur Bedrijfsvoering

5 programmalijnen

Medewerkers uit de organisatie participeren in de projecten die voortkomen uit de vijf programmalijnen:

Agora Utrecht, Groots Utrecht, deeltijdonderwijs driejarigen, passend onderwijs en wereldburgerschap

Teamgericht organiseren, gesprekkencyclus, strategisch personeelsbeleid, kwaliteitscyclus, KSU Lab

Eigen leerlijnen, rekenonderwijs verbeteren, projectgroep Bewegend leren / Springlab en digitalisering

Praktijkgericht onderwijs en onderzoek, samenwerking met andere partijen in Utrecht

Implementatie aanbesteding administratieve diensten, technische ICT en infrastructuur, inrichten Subsidiedesk

Resultaten programmamanagement

  • Onderwijs op afstand heeft urgentie vergroot voor onderwijskundige ICT en vaardigheden van de leerkrachten, visie van de school is de basis.
  • Groots Utrecht / Agora Utrecht, inclusief onderwijs ‘zonder knip’ waarmee we kansengelijkheid willen bevorderen.
  • Gestart met het project teamgericht organiseren, waarbij de kennis en kunde van de professionals in de school centraal staan.
  • Pilot opleidingsscholen zij-instroom: clusteren van groepen scholen (zuid en west), in plaats van op individueel school- niveau te werven met als doel de instroom en de begeleiding van zij-instromers te verbeteren.
  • Diverse aanbestedingen, bijvoorbeeld de aanbesteding van een nieuwe admini- stratieve partner en nieuw informatie- systeem en de aanbesteding van het MJOP.
Lees meer

Vooruitblik programmamanagement 2022

Verbeteren informatiemanagement en kennisdeling. Onder meer door werken in de cloud, zowel door staf als alle scholen.
Digitalisering krijgt een nieuwe impuls met visiesessies die we met de scholen organiseren. We onderzoeken een digitale leerlijn voor kinderen.
Pilot Bewegend leren, met ondersteuning van overheidssubsidie. We starten een pilot samen met Springlab en de buurtcoaches van SportUtrecht.
Rekenonderwijs krijgt een nieuwe impuls.
Kwaliteitscyclus stapt af van ‘vinkjes zetten’, maar zit verweven in integrale programma’s.
Gedragsverandering wordt gestimuleerd vanuit eigenaarschap. Leiderschap ontstaat op alle niveaus.
Driejarigen komen soms kennis en vaardigheden tekort. We starten een pilot samen met de kinderopvang.
“De NPO-gelden versterken de realisatie van het strategisch plan en stimuleren innovaties op de scholen”
Jansje Dekker - Clusterdirecteur

Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet besloot in februari 2021 tot een Nationaal Programma Onderwijs voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het programma wil perspectief geven en biedt de mogelijkheid om stevige maatregelen te nemen. Het hoopt er hiermee voor te zorgen dat interventies een duurzaam effect hebben en de basis te leggen voor structurele verbetering van het onderwijs. De KSU heeft een stuurgroep KPO (KSU Programma Onderwijs), bestaande uit schooldirecteuren en het management team, ingericht.

 

Per school is geïnventariseerd welke middelen nodig waren om interventies te kunnen plegen om eventuele achterstanden ontstaan door corona aan te pakken. De middelen waren toereikend om in de behoefte van iedere school te voorzien. Daarnaast is een deel van de middelen ingezet in programma’s die alle scholen ten goede komen.

Door zowel in te zetten op schoolprogramma’s als op een collectief KSU Programma (gezamenlijke projecten) wil de KSU duurzame verbetering van het onderwijs en de organisatie realiseren.

Scholen verkennen op dit moment welke thema’s en ambities gemeenschappelijk zijn en collectief of in coalities van scholen kunnen worden opgepakt.

Lees meer