2.4 Huisvesting & facilitaire zaken

Huisvesting en (toekomstig) onderwijs moeten naadloos op elkaar aansluiten. In 2022 zijn we gestart met de voorbereidingen voor ons strategisch huisvestingsplan. Hiermee gaan we zowel technisch als inhoudelijk een nieuwe fase in. Data worden, mede door de energiecrisis, steeds belangrijker bij het beheer van gebouwen. Ook voor de nieuw samengestelde commissie  huisvesting, die bestaat uit schooldirecteuren en stafmedewerkers, wordt sturen op cijfers een speerpunt.

 

Daarnaast willen we de samenwerking met andere schoolbesturen intensiveren. Initiatieven en ontwikkelingen die goed aansluiten bij het strategisch plan Samen Leren Leven om verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de professionals in de organisatie te leggen.

 

Van alle panden heeft de KSU alleen het juridisch eigendom. De KSU heeft geen panden in economisch eigendom.

Resultaten 2022

  • Aanscherping en uitrol van de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP’s) voor alle scholen. Ook is gestart met het duidelijk in kaart brengen van de cv- en ventilatie-installaties en wordt bekeken of op afstand monitoren en ingrijpen mogelijk is.
  • Op basis van het Programma van Eisen en het haalbaarheidsonderzoek is in overleg met de gemeente besloten vervangende nieuwbouw te gaan realiseren voor SBO St. Maarten.
  • Doorstart van de ontwikkeling van Kindcentrum Haarrijn is vertraagd. Het bestemmingsplan is ter inzage gelegd.
  • De overeenkomsten voor buitenschoolse opvang (BSO) en voorschoolse educatie (VE) die de KSU als maatschappelijke partij heeft afgesloten met commerciële partijen zijn tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot nieuwe en aangepaste juridische en financiële overeenkomsten. De huur- en exploitatietarieven worden aangepast. Daarbij wordt ook gekeken naar de hoogte van de bedragen bij de andere schoolbesturen, zodat de kosten van gebruik ongeveer gelijk zijn.
  • KBS De Catharijnepoort, locatie Schimmelplein: het plan voor de aanpak betreft een beperkte uitbreiding en een onderwijskundige en bouwtechnische verbetering. Tevens is de insteek aardgasvrij; wat een wijziging in het warmtesysteem betekent. Dit alles overstijgt het budget. Overleg over verhoging van het budget en het strepen van wensen zorgt voor vertraging in het bouwproces.
Lees meer

Lopende projecten

  • Nieuwbouw: doorstart van de ontwikkeling van Kindcentrum Haarrijn na goedkeuring van het bestemmingsplan.
  • Voorbereiden nieuwbouw Agora HUB030 in Merwedekanaalzone.
  • Ontwerpfase renovatie onderbouwlocatie KBS Ludger.
  • Renovatie van een deel van het gebouw van KBS St. Dominicus, locatie Händelstraat: op basis van een haalbaarheidsstudie zijn we met de gemeente Utrecht in overleg over renovatie van het gehele gebouw plus een uitbreiding.
  • Voorbereiding nieuwbouw van SBO St. Maarten.
Lef, vertrouwen en nieuwsgierigheid
We durven onze schoolgebouwen open te stellen voor nieuwe onderwijsconcepten, waarbij we zowel hele jonge kinderen als kinderen van 12-18 jaar verwelkomen. Met het instellen van de commissie huisvesting laten we zien vertrouwen te hebben in onze collega’s om kennis en verantwoordelijkheden te delen. Het ontsluiten van data maakt het mogelijk te sturen op real time cijfers. Benchmarken tussen KSU-scholen onderling en met andere organisaties voedt onze drijfveer om het op het gebied van bouw en beheer steeds beter te willen doen.

Vooruitblik 2023

Start uitwerking en uitrol strategisch huisvestingsplan.
Visie ontwikkelen op inzet technische dienst.
Intensivering samenwerking met andere schoolbesturen.
Oplevering nieuwbouw Onder De Bogen: uitbreiding met 14 lokalen naast hoofdgebouw.