1.1 Profiel

Onze opdracht

Wij bieden wereldgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt de wereld te begrijpen. We leren hen handelen vanuit democratische principes met oog voor een duurzame planeet en met zorg voor elkaar.

 

Onze kernwaarden

 • Lef
 • Verantwoordelijkheid
 • Nieuwsgierigheid
 • Vertrouwen
 • Aandacht

Visie en missie

 • Wij staan voor uitstekend onderwijs. Vanzelfsprekend voldoen onze scholen aan de gestelde kwaliteitseisen van de Inspectie. Daarnaast hebben alle KSU-scholen extra ambities geformuleerd
  om het onderwijs naar een nog beter niveau te krijgen. In onze werkwijze baseren we ons mede op wetenschappelijk onderzoek. We hebben een onderzoekende houding en maken gebruik van onderwijs gerelateerde data, zoals resultaten van metingen. Die analyseren en duiden we. Als het beter kan doen we dat, met nieuwsgierigheid, aandacht en lef.
 • Wij geloven in ieder kind en laten dit zien door het hebben van vertrouwen en het geven van vertrouwen.

 • Wij creëren bewustzijn bij kinderen over de rol die ze hebben in de wereld.

 • Wij bouwen aan een betere wereld door de kinderen te leren de wereld te begrijpen en er hun plek in te nemen. 

 • We maken een beweging naar buiten, naar het leven zoals we dat allemaal kennen. Onze kinderen ervaren dat leren alleen betekenis heeft in de wereld zoals die zich aan hen voordoet. De school staat niet op zich, maar is een onderdeel van iets groters.

 • Wij bereiken – samen met ouders – de wijk en de stad, we vormen een partnernetwerk door midden in de samenleving te staan.

 • Wij handelen vanuit democratische principes en katholieke waarden en nemen verantwoordelijkheid om te zorgen voor elkaar en voor een duurzame planeet.

 • Wij geven ruimte en veranwtoordelijkheid aan teams van professionals op onze scholen.
Lees meer
“Onze waardengedreven organisatie herken je aan het werkklimaat waarin collega's zich betrokken voelen en actief meedoen.”
Gwendolyn de Graauw - Voorzitter werkgroep Identiteit en schooldirecteur Stepping Stones

Identiteit

De Mattheusschool bezoekt in het kader van burgerschap met de leerlingen een verzorgingstehuis. Kinderen Op De Groene Alm nemen een kijkje bij gebedshuizen. Wijzer aan de Vecht geeft trainingen filosoferen, ook voor ouders. Meerdere KSU-scholen verzorgen leeftijd adequate lessen over weerbaarheid, zelfbeeld, relaties en seksualiteit onder de noemer Lentekriebels, waarbij ook leerkrachten handvatten aangereikt krijgen.

De werkgroep Identiteit houdt zich al ruim tien jaar adviserend, inspirerend en signalerend bezig met het levensbeschouwelijk karakter van de KSU en het stimuleren en voeden van de dialoog hierover binnen de organisatie. Dit draagt bij aan actief burgerschap, sociale integratie en aandacht voor verschillende culturen en achtergronden op de scholen. In de werkgroep, onder leiding van specialisten van Marnix Onderwijscentrum, zitten schoolleiders en identiteitsbegeleiders. Als gast is de heer Wim van den Dool, kanselier van het aartsbisdom Utrecht, regelmatig aanwezig.

De identiteitsbegeleiders komen op alle KSU-scholen en hebben daardoor zicht op wat er speelt en welke vragen er leven, maar ook welke goede voorbeelden er zijn. Zij verbinden scholen met elkaar en zorgen voor uitwisseling en inspiratie.

Resultaten 2021

In de KSU-canon staat de visie op identiteit beschreven. De volgende onderwerpen uit de canon zijn belicht:

 • Bevorderen van de levensbeschouwelijke dialoog
 • Bezinningsmomenten voor leerlingen

 • Levensbeschouwelijk onderwijs verzorgen

 • Teamgesprekken over identiteit en inspiratie

 • Vieren van religieuze feesten

 • Aandacht besteden aan diverse godsdiensten

 • Stimuleren van aandacht en zorg voor elkaar in de school als gemeenschap

Deze onderwerpen zijn gekoppeld aan de hand van de speerpunten uit het strategisch plan: wereldburgerschap, duurzame wereld, kansengelijkheid en samenwerking met ouders en omgeving.

De werkgroep reikt de kaders en de taal aan om het denken van kinderen te stimuleren. De katholieke oriëntatie is een bron om uit te nodigen tot gesprekken. Op scholen wordt adequaat gereageerd op vragen als: hoe sta je in het leven, hoe ga je om met tegenslagen, zie je om naar anderen? Gedeelde waarden komen ook terug in gesprekken van leerkrachten met ouders en met nieuwe medewerkers.

Toegankelijkheid & toelating

Vanaf 1 oktober 2021 is de gemeente Utrecht begonnen met een centraal aanmeldbeleid. Vanuit onze maatschappelijke opdracht om te werken aan kansengelijkheid, heeft de KSU een voortrekkersrol vervuld in de totstandkoming van dit aanmeldbeleid. Uitgangspunt van het centraal aanmeldbeleid is dat alle kinderen die vanaf 1 oktober 2021 3 jaar oud worden, zich via de gemeente bij een basisschool moeten aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke basisschool in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden door de gemeente overal op dezelfde manier verdeeld. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

Strategisch Plan Samen Leren Leven

De komende periode staat in het teken van moed om te spreken, van moedig zijn, van staan voor inclusie en voor kansengelijkheid. Wij willen het grote verschil maken door kinderen te leren in en over de wereld. Met als speerpunten: wereldonderwijs, kansengelijkheid en duurzaamheid. Rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering en globalisering.

We bereiken deze maatschappelijke opdracht door in te zetten op de volgende pijlers:

 

 • Uitstekend onderwijs
 • Lerend organiseren
 • Samenwerking, zowel intern als extern
Deze pijlers vind je ook terug in het strategisch plan Samen Leren Leven 2021-2025.