3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Ontwikkeling leerlingaantallen

De KSU is een van de drie grotere besturen in Utrecht. Voor 2021 was de verwachting dat de telling – per oktober 2021- rond de 7.100 leerlingen zou uitkomen. De werkelijke telling per 1 oktober 2021 bedroeg 6.985 leerlingen, een daling van 1% ten opzichte van oktober 2020 (7.055 leerlingen). Werd in recente meerjarenbegrotingen uitgegaan van 2% groei, voor deze meerjarenbegroting is gezien de laatste leerlingaantallen en verwachte stagnering van de bevolkingsgroei in Utrecht op de kortere termijn (tot 5 jaar) gerekend met 1% groei. Het lopende onderzoek van KBA ten aanzien van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar primair onderwijs in de gemeente Utrecht zal ons hierover aanvullend inzicht moeten geven. Een onzekere factor bij de verwachte leerlingaantallen is de ontwikkeling op het gebied van nieuw te bouwen woningen in Utrecht.

 

In de tabel hieronder is de prognose van leerlingaantallen naar een stijging van 1%, respectievelijk 2% weer gegeven. Vanaf 2022 zijn, in verband met de aanstaande wijziging in regelgeving, de verwachte aantallen per februari weergegeven. Het aantal leerlingen per februari 2022 is berekend op basis van het huidig aantal leerlingen, en de in de leerlingadministratie (Parnassys) opgenomen toekomstige leerlingen per 1 februari 2022. In de meerjarenbegroting is vooralsnog voorzichtigheidshalve uitgegaan van een jaarlijkse stijging met 1%.

Lees meer
Teldatum
Begroting 2022
Meerjarenbegroting
aantal
stijging
stijging 1%
stijging 2%
1-2-2026
7.492
7.794
1-2-2025
7.418
7.641
1-2-2024
7.345
7.491
1-2-2023
7.272
7.344
1-2-2022
7.200
3,1%
indicatie Parnassys
1-10-2021
6.985
-1,0%
1-10-2020
7.055
0,3%
1-10-2019
7.033
1,3%
1-10-2018
6.946

Verwachte ontwikkeling van leerlingaantallen KSU 2018 – 2026

Ontwikkeling personele bezetting

In de meerjarenbegroting is indirect rekening gehouden met een stijging van de personele bezetting op de scholen. Op basis van een verwachte jaarlijkse stijging van het leerlingenaantal met 1% is rekening gehouden met een gelijke groei van de rijksvergoedingen en de salarislasten. Hieruit volgt dat de facto rekening wordt gehouden met een groei van circa 1% van het personeel dat werkzaam is op de scholen. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen deze gewenste groei in de weg staan.

Op basis van de verwachte jaarlijkse stijging van het aantal leerlingen met 1% zal het FTE verloop de komende jaren een beeld geven conform de tabel hieronder.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de gewenste stijging van het aantal fte volledig zal worden ingezet t.b.v. onderwijzend personeel. In 2021 heeft een relatief grote daling in het aantal FTE bij OOP plaatsgevonden. Dat heeft de volgende belangrijke oorzaken:

  • Er zijn 3 FTE uitdienst getreden die niet zijn ingevuld;
  • Er zijn enkele IB-ers die PABO bevoegd zijn bewust (conform ons functiehuis) in L11 geplaatst waardoor deze nu zijn opgenomen in OP;
  • In 2021 is er een verbeterde aanpak geweest waardoor o.a. zij-instromers als L10 (na het geschiktheidsonderzoek) benoemd konden worden als zij-instromer. In 2020 stonden deze zij-instromers nog als onderwijsassistent geregistreerd.
Lees meer
Categorie
2020
2021
2022
2023
2024
Totaal
567,8
584,5
562,4
566,5
570,1
Directie
26,5
25,5
26,0
26,0
26,0
OP
433,9
462,8
440,9
444,5
448,1
OOP
107,4
96,2
95,5
96,0
96,0

Verwachte ontwikkeling van personeel KSU in fte’s in meerjarig perspectief 2020 – 2024