3.4 Financiële positie

Samenvatting

KSU voldoet aan de externe signaleringswaarden van de Inspectie en voldoet aan de norm voor het weerstandsvermogen. Dit is zowel in 2022 het geval als meerjarig van 2023 tot en met 2027.

Kengetallen en financiële ratio’s

Vanaf het jaarverslag 2020 hanteert de inspectie slechts nog normen voor liquiditeit en solvabiliteit. Deze zijn in de onderstaande tabel opgenomen. KSU voldoet in ruime mate aan de interne streefwaarden en externe signaleringswaarden.

Balansposten

De belangrijkste en opvallende ontwikkelingen bij de balansposten zijn:

 

  • Hogere financiële vaste activa, vanwege een substantieel hogere vordering op het UWV, vanwege aanpassing van de voorziening langdurig zieken.
  • De vorderingen nemen per saldo af met € 1,1 miljoen. Dit wordt enerzijds verklaard door het vervallen van de terugkerende vordering op OCW ad € 2,4 miljoen en anderzijds en tegengesteld door een hogere vordering op de gemeente, omdat in 2022 een aantal bouwprojecten zijn uitgevoerd, die nog niet zijn afgerekend.
  • De voorzieningen zijn hoger dan in 2022, met name vanwege een grote aanpassing van de voorziening langdurig zieken (waar een deel weer is opgenomen als vordering op het UWV).
  • De kortlopende schulden zijn hoger, omdat eind 2022 de subsidies basisvaardigheden zijn toegekend en als vooruitontvangen bedragen zijn geboekt.

Kengetallen en financiële ratio’s

Kengetallen vanuit de Meerjaarenbegroting 2021 – 2027

KENGETALLEN
Streefwaarde
Signaalwaarde inspectie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Liquiditeit
> 1
< 0,75
2,7
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0
2,1
Solvabiliteit
> 50%
< 30%
73%
66%
66%
66%
65%
66%
67%