3.4 Financiële positie

Balanspositie eind 2021 in vergelijking met 2022; De jaarrekeningen en balanspositie per eind 2020 en 2021 zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

BALANS
31-dec-21
31-dec-2031-dec-20
.
Vaste activa
5.912.679
5.682.700
Kortlopende vorderingen
4.337.533
4.125.208
Liquide middelen
13.114.089
11.122.882
TOTAAL
23.364.301
20.930.790
.
Eigen vermogen
12.844.656
8.789.193
Voorzieningen
4.124.765
3.959.634
Vlottende passiva
6.394.880
8.181.963
TOTAAL
23.364.301
20.930.790
.
Exploitatie
2021
2020
.
Baten
56.932.946
49.721.051
Lasten
-52.828.636
-48.283.597
Financiële baten & lasten
-48.847
-34.112
TOTAAL
4.055.463
1.403.342

Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten

Vaste activa

De toename van de vaste activa houdt voornamelijk verband met investeringen ad € 1.468k en afschrijvingen ad € 1.160k.

Vlottende activa

De stijging van de vlottende activa is volledig toe te schrijven aan de toename van de liquide middelen.

Vlottende passiva

De daling van de kortlopende schulden is voornamelijk het gevolg van een daling van de openstaande crediteuren en de overlopende passiva en heeft te maken met de invoering van een nieuw financieel systeem (VISMA) per 1-1-2022.

Toelichting op de ontwikkeling van het exploitatieresultaat

In verslagjaar 2021 zijn door het Rijk extra gelden beschikbaar gesteld voor door de Corona ontstane onderwijsachterstanden (NPO gelden, Extra handen in de klas en Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s). Deze gelden waren niet begroot. De stijging van het positieve resultaat heeft voornamelijk te maken met deze extra aanvullende subsidies ten aanzien van onderwijsachterstanden (NPO). De besteding van deze subsidies zal grotendeels in 2022 en volgende jaren plaatsvinden.

 

De stijging van het resultaat ten opzichte van het voorgaande verslagjaar heeft eveneens grotendeels te maken met de extra beschikbaar gestelde subsidies, waarvan de besteding in de komende jaren zal plaatsvinden.

Kengetallen en financiële ratio’s

Kengetallen vanuit de Meerjarenbegroting 2020 – 2025: Een overzicht van de kengetallen behorende bij de jaarcijfers 2020, 2021 en de meerjarenbegroting staat in onderstaande tabel. 

KENGETALLEN
Streefwaarde
Signaalwaarde inspectie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditeit
1
< 0,75
1,9
2,8
1,7
1,7
1,7
1,7
Rentabiliteit
>0%
3 jarig < 0%
2,8%
7,1%
0,1%
0,0%
-0,1%
0,1%
Solvabiliteit
50%
< 30%
61%
73%
60%
62%
62%
62%
Weerstandsvermogen
15%
< 5%
18%
23%
16%
17%
17%
16%
Weerstandsvermogen PO
5%
< 5%
7%
13%
5%
5%
4%
4%
Huisvestingsratio
10%
> 10%
7%
7%
7%
7%
7%
7%