2.1 Onderwijs & kwaliteit

Op het gebied van onderwijs & kwaliteit gaan we de uitdaging graag aan en leggen de lat hoog. Dat geldt ook voor inclusief onderwijs, reflectiegesprekken en data-gestuurd werken. We vinden met elkaar oplossingen aan de hand van onderwijsonderzoek. Als team formuleren en werken we vanuit stichting-brede doelen en gemeenschappelijk kwaliteitsdenken. Samen met professionals van de scholen, schooldirecteuren, College van Bestuur, andere medewerkers van het stafbureau en externen werken we voortdurend aan uitstekend onderwijs.

Algemene resultaten

 • Kwaliteitsaspecten in kaart gebracht en op grond daarvan thema’s geformuleerd waar we als stichting breed op sturen ter versterking van de kwaliteit van ons onderwijs.
 • Onderwijsonderzoek krijgt binnen onze scholen steeds meer plek en geeft richting aan het denken en handelen in de praktijk.
 • Ondersteunen van de start van Agora HUB030.
 • Reflectiegesprekken met schooldirecteuren en interne begeleiders geven inzicht in de uitdagingen per school en bieden de mogelijkheid om gericht te werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
 • We zijn trots op de aandacht die onze scholen hebben voor de socialisatiefunctie van ons onderwijs. Zij zorgen niet alleen voor een goede startkwalificatie van leerlingen, maar ook voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, persoonsvorming en maatschappelijke betrokkenheid.
Lees meer

Passend onderwijs en andere onderwijskundige zaken

 • Sociale veiligheid vormt een belangrijk maatschappelijk thema, ook op onze scholen. Al onze scholen monitoren uitgebreid sociale veiligheid om inzicht te verkrijgen in de veiligheidsbeleving en het welbevinden van onze leerlingen. Onze scholen werken preventief aan het versterken van sociale veiligheid om een fijne, prettige en veilige school te zijn. Het is een continu proces dat een fundament vormt voor het welbevinden en het leerproces.
 • NPO-middelen worden verantwoord ingezet om uitvoering te geven aan de schoolprogramma’s.
 • Er zijn 48 IQ-onderzoeken uitgevoerd. Vier orthopedagogen en een coördinator zorgen ervoor dat de ondersteuningsbehoefte van leerlingen optimaal wordt ingezet.
 • Dyslexie Advies Team (DAT): in het DAT zijn alle samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de dyslexiezorg in het onderwijs en de zorg vertegenwoordigd: de gemeente, de scholen, het samenwerkingsverband en de zorg. Samen met de Poortwachter Dyslexie wordt gestreefd het het aantal misdiagnoses van dyslexie in de stad Utrecht, terug te brengen.
 • Netwerk Interne Begeleiders: elke school heeft een begeleider die passend onderwijs binnen de school coördineert. De intern begeleiders komen zes keer per jaar bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe ontwikkelingen in het werkveld te bespreken. In 2022 is gestart met een herinrichting van dit netwerk.
Lees meer
Lef
De bereidheid van het Samenwerkingsverband PO om samen de zorgstructuur van Agora HUB030 te onderzoeken en vorm te geven en daarmee buiten de gebaande paden te treden.

Interne kwaliteitszorg

Sturen op kwaliteit doen we aan de hand van het strategisch plan, school(jaar)plannen, programmamanagement en de invoering van een kwaliteitscyclus. Daarnaast vinden regelmatig tevredenheidsonderzoeken plaats. Het strategisch plan vormt de basis voor het kwaliteitsdenken binnen de KSU en stuurt daarmee ook inhoudelijk op de schoolplannen van de individuele scholen. Alle schoolplannen werken volgens eenzelfde format, dat alle aspecten uit het toezichtkader integreert.

Vooruitblik 2023

 • Meer stichting breed sturen op gezamenlijke ambities en invulling geven aan onze strategische uitgangspunten. Zo willen wij onze visie op onderwijs herijken, stichting breed uitgangspunten formuleren van ambities voor uitstekend onderwijs.
 • Formuleren en inbedden van integraal kwaliteitsbeleid om te kunnen sturen op ontwikkeling van kwaliteitszorg en -cultuur.
 • Stichtingsbrede streefnormen (schoolambities en normen) opstellen om te kunnen sturen op uitstekend onderwijs.
 • Al onze scholen hebben ambitieuze doelen geformuleerd die passen bij onze maatschappelijke opdracht en maken zichtbaar hoe zij de doelen op socialisatie en persoonsvorming gaan evalueren.
 • Continuering interne audits: alle 25 scholen zijn doorgelicht.
 • Afronding herinrichting Intern Begeleiders Netwerk Nieuwe Stijl.
 • Kennisdeling tussen scholen faciliteren vanuit het stafteam onderwijs.
 • Ontwikkeling gezamenlijk internationaliseringsbeleid.
Lees meer

Resultaten eindtoets 3-jarig gemiddelde

1F en 1S staan voor de verplicht te behalen referentieniveaus. Voor iedere school worden op basis van de schoolpopulatie te behalen percentages verwacht. De wettelijke norm voor 1F is 85%, voor 1S is deze afhankelijk van de schoolweging.

 
 

School
% 1F 3-jarig*
% 1S 3-jarig*
2022 1F
2022 1S
St. Dominicus
99.8
71.4
98.4
76.9
Paulus
99.7
87.8
99.2
87.2
Montessori
97.3
67.9
99.0
67.5
Gertrudis
98.2
80.2
99.4
78.8
Hof ter Weide
96.9
68.2
96.6
64.7
Onder de Bogen
100
87.3
100
90.4
Spits
96.1
66.2
96.1
66.1
Achtbaan
96.4
65.9
99.4
72.5
Pijlstaart
98.2
57.6
95.8
51.3
Ludger
94.3
66.7
96.1
72.0
Op De Groene Alm
94.1
67.0
94.8
70.9
Catharijnepoort
93.3
55.6
94.5
59.4
Jan de Doper
94.4
64.1
94.8
73.0
Jazzsingel
95.7
68.8
89.5
62.5
Johannes
88.9
52.0
84.8
60.6
Wijzer a/d Vecht
98.4
59.5
100
73.8
Schateiland
93.7
47.4
90.0
38.8
Mattheus
96.0
49.2
98.1
51.8
Ariëns
93.3
52.8
96.2
48.1
Marcus
88.3
45.4
98.4
69.8
Zeven Gaven
98.6
62.0
100
82.0
Lees meer

Onderwijsresultaten

Bij drie scholen was er geen eindtoets:

 • Stepping Stones: op deze school is nog geen groep 8.
 • De Binnentuin en St. Maarten: op deze SBO-scholen worden de resultaten gevolgd op leerlingenniveau via de persoonlijke ontwikkelingsperspectieven.
Lees meer

In het verslagjaar heeft geen inspectiebezoek
plaatsgevonden.

Als onderdeel van de kwaliteitscyclus wordt elke school eenmaal per vier jaar doorgelicht via een interne audit. Een auditteam bestaat uit school- directeuren en één of meer stafmedewerkers onderwijs. De schooldirecteuren zijn getraind om te auditen. In 2022 hebben 10 interne audits plaatsgevonden.

In 2022 hebben geen visitaties plaatsgevonden.

Enkele KSU-scholen onderhouden contacten met scholen in het buitenland. Er is op dit moment geen gezamenlijk beleid ten aanzien van internationalisering.