2.1 Onderwijs & kwaliteit

Schoolplannen nieuwe stijl, reflectiegesprekken, een kwaliteitscyclus en -kalender. Het strategisch beleidsplan Samen Leren Leven daagt het nieuwe stafteam Onderwijs uit een centrale rol te vervullen in het initiëren en volgen van randvoorwaarden voor goed onderwijs. Uitgangspunt is samenwerking. Met de professionals in de scholen, de schooldirecteuren, het management team, het College van Bestuur, andere medewerkers van het stafbureau en externen. Met als doel: alle leerlingen maximale kansen bieden om zich te ontwikkelen.

Algemene resultaten

 • Reflectiegesprekken in het voorjaar, waardevol volgens de deelnemers (schooldirecteuren en intern begeleiders), hebben een goed beeld gegeven van de kwaliteit op de scholen.
 • Schoolplannen nieuwe stijl: voor de zomervakantie 2021 zijn alle plannen volgens hetzelfde format opgesteld. Scholen zijn effectief ondersteund, zowel tijdens (studie)bijeenkomsten als door begeleiding en advies op maat. Belangrijk voor de kwaliteitsborging en aansluitend bij de indicatoren van de Inspectie.
 • IQ-onderzoeken: circa 24 onderzoeken zijn uitgevoerd. Na een succesvolle pilot is vanaf september 2021 een permanente onderzoeksgroep actief.
 • Interne kwaliteitszorg verbeterd door heldere rapportages voor management team en College van Bestuur.

Lees meer
Resultaten eindtoets 3-jarig gemiddelde
1F en 1S staan voor de verplicht te behalen referentieniveaus. 1F is nodig voor VMBO, 1S voor HAVO VWO. Voor iedere school worden op basis van de schoolpopulatie te behalen percentages verwacht. De wettelijke norm voor 1F is 85%, voor 1S is deze afhankelijk van de schoolweging.    
School
% 1F 3-jarig*
% 1S 3-jarig*
2021 1F
2021 1S
Marcus
83,5%
33,3%
89,3
33,3
Dominicus
99,5%
72%
99,5
72
Johannes
91,7%
52,8%
91,7
52,8
Wijzer a/d Vecht
93,2%
43,9%
93,2
43,9
Montessori BW
97,3%
69,3%
97,3
69,3
Paulus
99,5%
87,9%
99,5
87,9
Ariëns
91,7%
50,6%
91,7
50,6
Zeven Gaven
96,8%
51,9%
96,8
51,9
Het Schateiland
96,1%
50,3%
96,1
50,3
Gertrudis
97,9%
78,8%
97,9
78,8
Spits
96,7%
67,9%
96,7
67,9
Pijlstaart
100%
56,9%
100
56,9
Catharijnepoort
91,7%
51,5%
91,7
51,5
Ludger
94,1%
65,5%
94,1
65,5
Achtbaan
96,6%
65,3%
96,6
65,3
Hof ter Weide
98%
67,3%
98
67,3
Groene Alm
94,7%
61,7%
94,7
61,7
Onder Bogen
78,8
82,1%
100
82,1
Mattheus
95,1%
50,6%
95,1
50,6
Jan de Doper
95,8%
59,4%
78,8
59,4
JazzSingel
99,1%
67,6%
99,1
67,6
Lees meer

Onderwijsresultaten

Eindtoets 2021


In 2020 was er vanwege de langdurige schoolsluiting geen eindtoets. Een belangrijke vraag bij de eindtoets in 2021 is of de onderwijsresultaten geleden hebben onder de zeer bijzondere omstandigheden. Wat was de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen tijdens het thuiswerken? En wat hebben de extra inspanningen van onze scholen om achterstanden aan te pakken opgeleverd? Hoe hebben onze groep 8-ers het gedaan in vergelijking met wat normaal verwacht zou worden en hoe deden ze het in vergelijking met de rest van Nederland?
We kijken eerst naar het 3-jarig gemiddelde en vervolgens naar de verschillende onderdelen in de eindtoets: lezen, rekenen en taalver- zorging. Die nauwkeuriger manier van kijken levert ook mogelijke aandachtspunten voor het aanbod van de kinderen die nu nog op onze scholen zitten. Zijn er onderdelen die meer of andere aandacht nodig hebben om de resultaten op het verwachte gewenste niveau te krijgen?

 

Bij drie scholen was er geen eindtoets:
– Stepping Stones: op deze school is nog geen groep 8.
– De Binnentuin en Sint Maarten: op deze SBO-scholen worden de resultaten gevolgd op leerlingenniveau via de persoonlijke ontwikkelingsperspectieven.

Lees meer

Conclusies en aandachtspunten

 • De eindresultaten zijn, ondanks corona, opvallend goed.
 • Bij 20 van de 21 scholen is het gemiddelde resultaat over 3 jaar boven de signaleringswaarde voor 1F. Alleen de Marcusschool behaalde deze norm niet. Te zien is dat de waardes in 2021 wel door alle scholen zijn behaald.
 • Bij 10 scholen is het gemiddelde resultaat op niveau 1F hoger dan het landelijk gemiddelde voor deze schoolweging.
 • Bij alle 21 scholen is het gemiddelde resultaat boven de signaleringswaarde voor 1S.
 • Bij 10 scholen is het gemiddelde resultaat op niveau 1S hoger dan het landelijk gemiddelde voor deze schoolweging.
 
Lees meer

Effecten corona vooral zichtbaar in de tussentoetsen

Ondanks de opvallend goede resultaten op de eindtoetsen zijn er bij de KSU wel degelijk zorgen over de negatieve gevolgen van de lockdowns en quarantaines van besmette kinderen en leerkrachten voor de ontwikkeling van de leerlingen. Het algemene beeld lijkt te zijn dat in ieder geval de jongere kinderen, die over het algemeen minder profiteren van het thuisonderwijs, op onderdelen stagnatie in hun ontwikkeling kunnen hebben. Daarbij zijn er grote verschillen tussen groepen en scholen. De coronamaatregelen hebben ook effect gehad op de afname van toetsen, zoals langere afname-periodes en inhaaltoetsen. Meerdere scholen laten schoolbreed, of in enkele groepen onvoldoende resultaten zien op de M- en de E-toetsen voor rekenen, begrijpend lezen en spelling.

Vanuit de scholen zelf en met hulp van de staf onderwijs zijn (en worden) scholen be- vraagd en geholpen om te komen tot goede analyses en effectieve verbeterplannen. Alle KSU-scholen hebben volgens het Nationaal Programma Onderwijs met alle betrokke- nen bij de school in beeld gebracht wat de nieuwe beginsituatie van de leerlingen was, wat de gewenste situatie (ambitie) en wat er nodig was om dit te bereiken. Deze analyse is vertaald in schoolspecifieke programma’s waarmee de MR van elke school heeft ingestemd. In deze schoolprogramma’s staat beschreven welke onderwijsverbetering zij wilden invoeren en hoe deze er concreet uit zag (gebruikmakend van bewezen effectieve interventies). Dit kon zowel de (individuele) leerlingen betreffen als de schoolontwikke- ling. De extra beschikbare NPO-middelen zijn ingezet voor de uitvoering van deze schoolprogramma’s.
Onderzocht wordt hoe projecten op bestuurs- niveau ook vanuit een gezamenlijke aanpak kunnen bijdragen aan het duurzaam verbeteren van de resultaten.

In het verslagjaar heeft geen Inspectiebezoek
plaatsgevonden. De in 2020 gesignaleerde
verbeterpunten zijn in 2021 aangepakt:

 • Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit. De Marcusschool is daarbij na het herstelbezoek van de onderwijsinspectie in
  november 2021 op alle onderdelen opnieuw
  voldoende beoordeeld.
 • De identiteit van de KSU is scherper gedefinieerd en opgenomen in het strategisch plan 2021 – 2025.
 • Er is gestart met ontwikkeling en implementatie van kwaliteitscyclus en -kalender.

Als onderdeel van de kwaliteitscyclus wordt elke school eenmaal per vier jaar doorgelicht via een interne audit. Een auditteam bestaat uit schooldirecteuren en één of meer stafmedewerkers onderwijs. De schooldirecteuren zijn getraind om te auditen. In 2021 hebben er vanwege Corona geen interne audits plaatsgevonden.

In 2021 hebben twee bestuurlijke audits plaatsgevonden: bij de Marcusschool en de Mattheusschool. Op beide scholen hing dit samen met een geïntensiveerd toezicht vanuit het bestuur. Aandachtspunten zijn besproken en de scholen hebben de reeds lopende verbeterplannen hierop aangepast. De Marcusschool is teruggekeerd naar een basisarrangement in het toezicht.

Enkele KSU-scholen onderhouden contacten met scholen in het buitenland. Er is op dit moment geen gezamenlijk beleid ten aanzien van internationalisering.

Passend onderwijs en andere onderwijskundige zaken

 • NPO-middelen worden verantwoord ingezet om uitvoering te geven aan de schoolprogramma’s.
 • IQ-onderzoeken: vier orthopedagogen en een coördinator zorgen ervoor dat de ondersteuningsbehoefte van leerlingen optimaal wordt ingezet.

 • Dyslexie Advies Team (DAT): in het DAT zijn alle samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de dyslexiezorg in het onderwijs en de zorg vertegenwoordigd: de gemeente, de scholen, het samenwerkingsverband en de zorg. Samen met de Poortwachter Dyslexsie wordt gestreefd het aantal leerlingen met dyslexie dat bovenmatig hoog is in de stad Utrecht, terug te brengen.

 • Netwerk Interne Begeleiders: elke school heeft een begeleider die passend onderwijs binnen de school coördineert. De intern begeleiders komen zes keer per jaar bij elkaar om bijgepraat te worden op actuele relevante thema’s, om intervisie vorm te geven en om actief mee te denken over beleid op stichtingsniveau rond passend onderwijs.

 • Project rekenonderwijs: zowel uit eigen analyses als landelijk onderzoek blijkt dat steeds meer leerlingen niet aan de norm voldoen. De KSU heeft het initiatief genomen om extra aandacht te geven aan rekenonderwijs, zowel op individuele scholen als vanuit het collectief.

 • Enkele scholen zijn overgestapt van CITO naar het Inzicht Eigen Vermogen (IEP) leerlingvolgsysteem. Reden: een andere (bredere) manier van kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Een voorwaarde is wel dat het mogelijk moet blijven om alle KSU-scholen effectief met elkaar te kunnen blijven vergelijken. Deze functionaliteit is vanuit IEP toegezegd.

Lees meer

Interne kwaliteitszorg

Interne kwaliteitszorg

Naast het strategisch plan, school(jaar)plannen, programmamanagement en het inrichten van een nieuwe kwaliteitscyclus en -kalender, vinden ook regelmatig tevredenheidonderzoeken plaats.

 

Het strategisch beleidsplan vormt de basis voor het kwaliteitsdenken binnen de KSU en stuurt daarmee ook inhoudelijk op de schoolplannen van de individuele scholen. Alle scholen hebben in 2021 een nieuw schoolplan opgesteld. Deze school(jaar) plannen zijn (en dat is nieuw) vormgeven vanuit een afgestemd format in dezelfde module als waar ook het strategisch beleidsplan aan gekoppeld is. Het format van het schoolplan is zo samengesteld dat alle aspecten uit het toezichtkader in de planvorming worden meegenomen. Door dit verbeterde systeem van kwaliteitszorg wordt de kwaliteit op alle punten beter gegarandeerd.

Vooruitblik 2022

 • Verder uitwerken en inrichten van de kwaliteitscyclus, een belangrijke basis voor het effectief samen werken aan kwaliteit binnen de KSU.
 • Continuering reflectiegesprekken.
 • Herstart interne audits.
 • Begeleiding, coördinatie en advies vanuit het stafteam onderwijs bij het volgen, (bij-)sturen en adviseren ten aanzien van onderwijskwaliteit.
Lees meer
“Herijken van de kwaliteitscyclus stond bovenaan onze prioriteitenlijst.”
Martijn Hensgens, onderwijsadviseur

Groots Utrecht / AGORA Utrecht

Lees meer over Agora Utrecht

Groots Utrecht / AGORA Utrecht

Kansengelijkheid, inclusief onderwijs verbinding met ouders, de wijk en de wereld. Die ambities verenigt de KSU in de initiatieven Groots Utrecht en Agora Utrecht. Twee nieuwe scholen met een nieuw onderwijsconcept voor kinderen van 0 – 18 jaar. Dat kan alleen door het samen te doen. Samen met de gemeente Utrecht, ouders, kinderen, de wijk, bouwers, kinderopvang, voortgezet onderwijs, zorgpartners en bedrijven.

De weg van 0 – 18 jaar wordt gezien als ‘oefenplek’ tussen thuis en maatschappij. Startend vanuit verwondering volgt
kennis. Bij Agora Utrecht is de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind de basis, autonomie en levenslang leren zonder uit te vallen of buitengesloten worden het ideaal.

“Startend vanuit de kernwaarden lef en nieuwsgierigheid heeft KSU de initiatieven AGORA en Groots Utrecht omarmd.”
Els Mast - Projectleider

Resultaten

 • Het lanceren van beide initiatieven. Met 0-18 onderwijs maken we impact: gelijke kansen voor ieder kind in een samenleving met inclusief onderwijs.
 • Ouderverklaringen verzameld via enquête- tool van DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Deze verklaringen zijn aan de Onderwijsinspectie voorgelegd. 
 • Verbinden en anderen laten geloven in deze ‘droom’. Anderen laten zien ‘zo kan het ook’, het delen en vormgeven van idealen.
 • Agora Utrecht is gedefinieerd en de ontwerpfase is gestart.
 • De KSU-organisatie draagt deze ambities.
Lees meer

Vooruitblik 2022

 • In september 2022 openen de deuren van Agora Utrecht voor kinderen 0 – 12 jaar. De KSU streeft ernaar om Agora Utrecht 12 – 18 jaar in 2024 te starten.

 • Een groeiend team dat werkt vanuit dezelfde visie en missie en een stevig projectplan.

 • Stappen maken richting vernieuwend onderwijs als pionier en kwartiermaker met als doel maatschappelijke impact maken. Impact op kwalificatie, socialisatie en personificatie. Met een ander onderwijsconcept en andere organisatievorm blijven we bovendien ook een aantrekkelijke sector om in te werken.

Lees meer